Įstatai ir valdyba

Home/Įstatai ir valdyba

Asociacija „Naisių bendruomenė“

ĮSTATAI

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS

1.1. Asociacija „Naisių bendruomenė“ (toliau „bendruomenė“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

1.2. Asociacijos pavadinimas – Asociacija „Naisių bendruomenė“.

1.3. Teisinė forma asociacija.

1.4. Bendruomenė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendruomenė neatsako pagal bendruomenės nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendruomenės prievoles. Bendruomenė turi turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.

1.5. Bendruomenė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

1.6. Bendruomenė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendruomenės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.7. Bendruomenės buveinė: Gėlės g. 9, Naisių kaimas, Meškuičių seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybė.

1.8. Bendruomenė yra labdaros ir paramos gavėja ir teikėja.

II SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

2.1. Bendruomenė veikia socialinės apsaugos, kultūros, kūrybos, švietimo, sporto srityse.

2.2. Bendruomenės veiklos tikslai:

2.2.1. Suburti Naisių kaime gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Naisiais susijusius asmenis Naisių bendruomenės problemoms spręsti.

2.2.2. Skatinti Naisių bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus.

2.2.3. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Naisių bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Šiaulių rajono savivaldybe, sprendžiant Naisių bendruomenės problemas.

2.2.4. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams.

2.2.5. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos ir kitose srityse.

2.2.6. Plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje.

2.2.7. Rūpintis kaimo plėtra, išmokyti bendruomenės narius prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos.

2.2.8. Padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.

2.3. Bendruomenės veiklos rūšys pagal EVRK 2:

Profesinių narystės organizacijų veikla: 94.12

Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99

Kultūrinis švietimas 85.52

Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas 85.59

Švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla 55.20

Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 47.99

Kitų maitinimo paslaugų teikimas 56.29

Reklamos agentūrų veikla 73.11

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20

Ekskursijų organizatorių veikla 79.12

Scenos pastatymų veikla 90.01

Meno įrenginių eksploatavimo veikla 90.04

Muziejų veikla 91.02

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 91.03

Sporto įrenginių eksploatavimas 93.11

Sporto klubų veikla 93.12

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29

Laidotuvės ir su jomis susijusi veikla 96.03

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 68.20

Projektinė veikla.

2.4. Bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja bendruomenės įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.

2.5. Bendruomenė turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2.6. Bendruomenės rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis bendruomenės veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2.7. Bendruomenės pinigus, gautus kaip paramą , taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą bendruomenė naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu bendruomenės įstatuose yra nustatyta, tikslams.

III SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys. Asmuo, priklausantis bendruomenei, gali būti kelių asociacijų nariu.

3.2. Bendruomenės narys turi tokias teises:

3.2.1. Dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime.

3.2.2. Rinkti ir būti išrinktas į bendruomenės valdymo organus.

3.2.3. Teikti pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti.

3.2.4. Naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis.

3.2.5. Susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą.

3.2.6. Bet kada išstoti iš bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtus negrąžinami.

3.2.7. Kitas teisės aktuose ir bendruomenės įstatuose nustatytas teises.

3.3. Bendruomenės buveinėje turi būti visų bendruomenės narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys.

3.4. Bendruomenės nario pareigos:

3.4.1. Laikytis bendruomenės įstatų ir kitų bendruomenės vidaus veiklos dokumentų.

3.4.2. Vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo ir bendruomenės valdybos sprendimus.

3.4.3. Tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą.

3.4.4. Visokeriopai stiprinti bendruomenę, nediskredituoti jos ir niekaip kitaip nekenkti jos interesams.

3.4.5. Mokėti stojamąjį įnašą ir kasmetinį nario mokestį.

3.5. Už didelius nuopelnus bendruomenei visuotinio narių susirinkimo sprendimu bendruomenės nariui ar kitam asmeniui gali būti suteiktas bendruomenės nario garbės vardas. Bendruomenės garbės narys nemoka bendruomenės nario mokesčių ir neturi visuotiniuose bendruomenės narių susirikimuose balsavimo teisės.

IV SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRUOMENĖS TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Bendruomenės nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti bendruomenės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius bendruomenės valdybos sprendimu.

4.2. Bendruomenės narys gali bet kada išstoti iš bendruomenės, padavęs prašymą bendruomenės valdybai raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus bendruomenei ir su ja atsiskaitęs.

4.3. Bendruomenės narys gali būti pašalintas iš bendruomenės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė bendruomenės įstatus, bendruomenės vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs bendruomenės nustatytų nario mokesčių.

V SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS VALDYMAS.

5.1. Bendruomenė įgyja civilinės teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Bendruomenė turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – valdybą ir vienasmenį valdymo organą – bendruomenės pirmininką (ę).

VI SKIRSNIS. VISUOTINIS BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

6.1.1. Keičia bendruomenės įstatus.

6.1.2. Renka ir atšaukia bendruomenės pirmininką (ę) ir bendruomenės valdybos narius.

6.1.3. Nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį.

6.1.4. Tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę.

6.1.5. Priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

6.1.6. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

6.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.3 Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia bendruomenės valdyba per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 bendruomenės narių arba bendruomenės valdybos sprendimu.

6.4.Visuotinį narių susirinkimą šaukia bendruomenės valdyba, pranešdama apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam asociacijos nariui pasirašytinai arba laišku ne vėliau kaip prieš 15 dienų.

6.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ bendruomenės narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja bendruomenės narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šių įstatų 6.4. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

6.6. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „ už“ negu „ prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 6.7. straipsnyje nustatytus atvejus.

6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl bendruomenės įstatų keitimo, dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

VII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS VALDYBA

7.1. Bendruomenės valdyba yra kolegialus bendruomenės valdymo organas. Valdybą sudaro šešiolika narių. Valdyba renkama 3 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo.

7.2. Bendruomenės valdybą renka visuotinis narių susirinkimas bendruomenės pirmininko (ės) siūlymu. Renkant valdybos narius, kiekvienas narys turi vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai.

7.3. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – bendruomenės nariai ir bendruomenės narių – juridinių asmenų – pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

7.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

7.5. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendruomenę.

7.6. Bendruomenės valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais bendruomenės vidaus dokumentais.

7.7. Bendruomenės valdyba privalo laiku rengti bendruomenės narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie bendruomenės veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

7.8. Bendruomenės valdyba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu bendruomenė turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

7.8.1. Informacija apie bendruomenės veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus.

7.8.2. Bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje.

7.8.3. Bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė.

7.8.4. Samdomų bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

7.9. Bendruomenės valdybos funkcijos:

7.9.1. Nustatyti bendruomenės veiklos programą.

7.9.2. Analizuoti bendruomenės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus.

7.9.3. Priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir atšaukti filialo ir atstovybės vadovus.

7.9.4. Priimti sprendimus dėl bendruomenės turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą Asociacijų įstatymo numatyta tvarka.

7.9.5. Priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų.

7.9.6. Išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jos kompetencijoje.

7.10. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų ,,už“ negu ,,prieš“.

7.11. Už bendruomenės valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia bendruomenės narių visuotinis susirinkimas.

VIII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS PIRMININKAS (Ė)

8.1. Bendruomenės pirmininkas (ė) yra vienasmenis valdymo organas. Bendruomenės pirmininkas (ė) veikia bendruomenės, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius bendruomenės vardu.

8.2. Bendruomenės pirmininkas (ė) savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir kitais bendruomenės vidaus dokumentais.

8.3. Bendruomenės pirmininkas (ė) renkamas 3 metų laikotarpiui. Bendruomenės pirmininką renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

8.4. Bendruomenės pirmininko (ės) funkcijos:

8.4.1. Bendruomenės veiklos organizavimas bei jos tikslų įgyvendinimas.

8.4.2. Dokumentų, susijusių su naryste bendruomenėje, tvarkymas.

8.4.3. Bendruomenės interesų atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo organuose.

8.4.4. Metinės finansinės atskaitomybės sudarymas.

8.4.5. Informacijos ir dokumentų pateikimas visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu.

8.4.6. Bendruomenės dokumentų ir duomenų pateikimo užtikrinimas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.4.7. Asociacijų įstatyme nustatytos informacijos viešas paskelbimas.

8.4.8. Informacijos pateikimas bendruomenės nariams.

8.4.9. Sąskaitų banke atidarymas ir uždarymas.

8.4.10. Darbuotojų priėmimas į darbą ir atleidimas, darbo sutarčių su jais sudarymas ir nutraukimas, paskatinimų ir nuobaudų jiems skyrimas, įsakymų leidimas savo kompetencijos ribose.

8.4.11. Priemonių bendruomenės turto apsaugai užtikrinimas, normalių ir sveikų darbo sąlygų sukūrimas.

8.4.12. Įgaliojimų toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje, išdavimas.

8.5. Už bendruomenės pirmininko (ės) veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia bendruomenės visuotinis susirinkimas.

IX SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS REVIZORIUS (Ė)

9.1. Bendruomenės finansinei veiklai tikrinti renkamas revizorius (ė). Jis renkamas visuotiniame narių susirinkime vienų metų laikotarpiui.

9.2. Revizoriumi (e) gali būti veiksnus fizinis asmuo. Revizoriumi (e) negali būti renkamas valdybos narys.

9.3. Revizorius (ė) privalo:

9.3.1. Tikrinti bendruomenės metinę finansinę ataskaitą ir kitus buhalterinės finansinės veiklos dokumentus.

9.3.2. Visuotinio narių susirinkimo ar bendruomenės valdybos pavedimu atlikti bendruomenės finansinius buhalterinius patikrinimus.

9.3.3. Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie tikrinimo metu nustatytus pažeidimus.

9.3.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

9.4. Bendruomenės valdyba privalo pateikti revizoriui (ei) reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

9.5. Revizorius (ė) įstatymų nustatyta tvarka atsako už bendruomenės veiklos trūkumų nuslėpimą.

X SKIRSNIS. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

10.1. Bendruomenė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Bendruomenės įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendruomenė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal bendruomenės prievoles.

10.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima bendruomenės valdyba. Bendruomenės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina bendruomenės valdyba.

10.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima bendruomenės valdyba savo sprendimu.

XI SKIRSNIS. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais bendruomenės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.

11.2. Viešus pranešimus bendruomenė skelbia dienraštyje ,,Šiaulių kraštas“. Bendruomenės pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.

11.3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka bendruomenės pirmininkas (ė).

11.4. Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako bendruomenės pirmininkas (ė).

11.5. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo bendruomenės pirmininkas (ė) arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

 

 

XII SKIRSNIS. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

12.1. Bendruomenė nuosavybės teise gali įsigyti bet kokį turtą, reikalingą jos veiklai.

12.2. Bendruomenės pajamų šaltiniai:

12.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

12.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

12.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

12.2.4. pajamos iš bendruomenės organizacinės, švietėjiškos veiklos;

12.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

12.2.6. tarptautinių organizacijų skirtos ir paaukotos lėšos.

12.3. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas bendruomenės nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už bendruomenei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo bei kitokiuteisėtu būdu.

12.4. Bendruomenei leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus).

12.5. Mokesčius administruoja ir apskaitą veda bendruomenės iždininkas – buhalteris (ė), kurį pagal kompetenciją skiria bendruomenės valdyba.

12.6. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais bendruomenei draudžiama:

12.6.1. Neatlygintinai perduoti bendruomenės turtą nuosavybėn bendruomenės nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, bendruomenės darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose.

12.6.2. Mokėti bendruomenės steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos bendruomenės turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį.

12.6.3. Bendruomenės turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti bendruomenės ir (ar) klubo valdymo organų nariams, bendruomenės darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.

12.6.4. Suteikti paskolas, įkeisti bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip.

12.6.5. Skolintis pinigų iš bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų.

12.6.6. Skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas.

12.6.7. Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.

12.6.8. Parduoti bendruomenės turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

12.6.9. Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.

12.6.10. Vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai.

12.6.11. Vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito

unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys.

12.6.12. Ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

XIII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS PERTVARKYMO IR PABAIGOS YPATUMAI

13.1. Bendruomenė pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

13.2. Jei bendruomenėje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą bendruomenė turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

13.3. Likęs bendruomenės turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir bendruomenės narių reikalavimus dėl bendruomenės grupės turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki bendruomenės išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas arba teismas, priėmęs sprendimą likviduoti bendruomenę.

Įstatai priimti visuotiniame narių susirinkime 2009 m. lapkričio 14 d.

Steigiamojo narių susirinkimo įgaliotas asmuo Rita Žukauskienė

BENDRUOMENĖS VALDYBA

Bendruomenės valdybą šiuo metu sudaro:

 

Bendruomenės pirmininkė – Rita Žukauskienė

1. Svajūnas Stelmokas
2.  Gabrielė Gendvilaitė
3.  Daiva Plakienė
4.  Paulius Plakys
5.  Vytautas Šalavėjus
6.  Julija Astrauskienė
7.  Andrius  Latakas
8.  Irena Karbauskienė
9.  Rasa Nagrockienė
10. Vilma Peleckienė
11.  Vytautas Šimkus
12.  Daiva Remeikienė
14.  Audronė Remeikienė
15.  Genė Gegelevičienė

Naisių bendruomenės tinklalapis. Sprendimas: Reviver. 2010 - 2024